Reklama

Wojciech Długoborski uhonorowany nagrodą im. Grzegorza Palki


Kapituła Nagrody im. Grzegorza Palki, ustanowionej przez Ligę Krajową - przyznała nagrodę Wojciechowi Długoborskiemu - Prezesowi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Unia Miasteczek Polskich" i jednocześnie Zastępcy Burmistrza Gminy Chojna w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym za inicjowanie i realizację działań na rzecz małych miast.

Wykony ze srebra medal pamiątkowy został wręczony Wojciechowi Długoborskiemu 18 października 2015 r. w Muzeum Kolekcji im.Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Pałki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Liga Krajowa zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swój program o hasło. Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna, promuje wszelkie działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspierania reformy Państwa w kierunku decentralizacji kompetencji i finansów publicznych oraz czerpiąc z dorobku pokoleń społeczności lokalnej wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców. Fundując Nagrodę im. Grzegorza Pałki chce uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Grzegorza Pałkę.

Grzegorz Pałka, pierwszy prezydent Miasta Łodzi w Ill Rzeczypospolitej, a także w drugiej kadencji Przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi, położył nieocenione zasługi w organizowaniu od podstaw wspólnoty samorządowej w drugim co do wielkości mieście w Polsce. W latach 1990 -1994 kierował pracami Zarządu największej polskiej gminy, znajdującej się wówczas w szczególnie trudnych warunkach społeczno-ekonomicznych.

Łódź zawdzięcza Mu, dzięki Jego prawości, pracy i uzdolnieniom, wzorowe zarządzanie oraz wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Twórca i wieloletni Prezes Unii Metropolii Polskich, zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce. Grzegorz Pałka kierował się w swoim życiu i pracy ideałami tożsamymi z założeniami programowymi Ligi Krajowej.

O przyznanie nagrody wnioskować mogą Posłowie i Senatorowie RP, oddziały Ligi Krajowej oraz jej organy statutowe, organy samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia samorządowe.
Kapituła obradowała w dniu 26 września 2015 roku w Częstochowie w następującym składzie:
Tadeusz Wrona - Przewodniczący Ligi Krajowej, Przewodniczący Kapituły, Częstochowa Członkowie Kapituły: Małgorzata Pałka - córka Grzegorza Pałki, Włodzimierz Tomaszewski - Łódź, Jan Chmielewski - Wrocław, Jacek Hillebrand - Zduńska Wola, Bogdan Major - Toruń, Jan Duplaga - Rzeszów, Michał Rżanek - Piotrków Trybunalski, Leonard Wiśniewski - Toruń.

Zgłoszone wnioski, tak jak w latach poprzednich, rozpatrywano w 3 kategoriach:
- za działalność ogólnopaństwową,
- za działalność samorządową o wymiarze ogólnokrajowym,
- za działalność w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.
Do nagrody zgłoszono 27 kandydatur. Wobec znaczących osiągnięć zgłoszonych do nagrody osób, Kapituła miała niezwykle trudne zadanie.

Po prezentacji kandydatów i dyskusji Kapituła postanowiła, że: Nagrody im. Grzegorza Pałki w roku 2015 za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej otrzymują:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:
Janusz Król - Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - za redagowanie pisma służącego samorządom od 25 lat.
Jacek Protas - Prezes Zarządu Związku Województw RP, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - za działanie na rzecz umocnienia pozycji korporacji samorządowej reprezentującej polskie regiony.
Jerzy Stępień - współtwórca reformy samorządowej - za osobisty wkład w budowę Samorządnej Rzeczypospolitej

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
Wojciech Długoborski - Prezes Unii Miasteczek Polskich, Zastępca Burmistrza Gminy Chojna - za inicjowanie i realizacje działań na rzecz małych miast.
Mirosław Lech - Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich, Wójt Gminy Korycin - za działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Krzysztof Żuk - Wiceprezes Związku Miast Polskich, Prezydent Miasta Lublin - za budowanie prestiżu samorządu poprzez działania w ramach korporacji samorządowych oraz za wdrożenie partycypacyjnego modelu zarządzania samorządem.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
Adam Markowski - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich, Zastępca Wójta Gminy Mstów - za twórcze wzbogacanie atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Małgorzata Zuzanna Nowak - Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie - za kierowanie największym w Polsce festiwalem promującym muzykę różnych religii i kultur.
Zenon Rodzik - Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Opolski (woj. lubelskie) - za inicjowanie wielu ważnych inwestycji z dużym udziałem środków europejskich.
Jan Szyma - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie - za inicjowanie i realizację działań na rzecz krzewienia kultury i wsparcia artystów, twórców i wykonawców.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 10 wyróżnień.

Wyróżnienia:
Bernard Cichosz - wydawca mediów lokalnych, dziennikarz - za działania na rzecz upowszechniania problematyki samorządowej w lokalnej społeczności oraz podejmowanie inicjatyw integrujących wspólnotę mieszkańców.
Eugeniusz Gaiek - Wójt Gminy Cmolas - za działania na rzecz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego gminy.
Stanisław Godzina - Wójt Gminy Rzekuń - za krzewienie tradycji regionalnych i patriotycznych.
Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka - za działania na rzecz rozwoju gminy oraz w ramach Euroregionu Tatry.
Sławomir Kopacz - Wójt Gminy Bieliny - za działania na rzecz rozwoju lokalnego i wzmocnienia atrakcyjności turystycznej gminy w oparciu o jej potencjał kulturowy oraz Gór Świętokrzyskich.
Marian Leszczyński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny - za działania na rzecz rozwoju lokalnego.
Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego - za działania na rzecz rozwoju województwa lubuskiego.
Robert Szwed - Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny - za pracę na rzecz samorządu i lokalnej społeczności.
Jan Wieczorkowski - Wiceprzewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - za działania na rzecz rozwoju turystyki w Województwie Małopolskim.
Stanisław Wieteska - Wójt Gminy Opincgóra Górna - za działania na rzecz rozwoju lokalnego.

Rozdanie nagród odbyło się 18 października 2015 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

Źródło, fot.: www.chojna.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.