Reklama

Powiat pomoże w remontach zabytków

Powiat pomoże w remontach zabytków. Do 30 września można składać wnioski o dofinansowanie z budżetu Powiatu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, planowanych do wykonania w 2017 r.

O dotację mogą ubiegać się właściciele oraz osoby zarządzające obiektami zabytkowymi indywidualnie wpisanymi do rejestru zabytków i znajdującymi się w granicach administracyjnych powiatu gryfińskiego.

Możliwe jest pokrycie nakładów koniecznych na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, opracowanie dokumentacji technicznych, zakup materiałów.

Głównymi kryteriami przy ocenie wniosków będą:

-znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości --historycznej, naukowej lub artystycznej,
-dostępność zabytku dla społeczeństwa,
-stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich
-zaangażowanie finansowe wnioskodawcy.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

Więcej informacji oraz plik do pobrania znajdują się na stronie gryfino.powiat.pl

źródło: gryfino.powiat.pl

Źródło : .gryfino.powiat.pl/

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.