Reklama

XXIV sesja Rady Powiatu dwa dni przed świętami


Dwa dni przed świętami, 22 grudnia w czwartek odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu. Obrady odbędą się w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 o godzinie 14.00.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
-powołanie protokolantów sesji,
-przedstawienie porządku obrad,
-przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.

2.Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie

3. Informacja z działalności bieżącej szpitala powiatowego prowadzonego przez Spółkę z o.o. "Szpital Powiatowy w Gryfinie".

4. Wnioski i interpelacje radnych.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2017
-stanowiska komisji,
-dyskusja,
-podjęcie uchwały.

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 
-stanowiska komisji
-dyskusja,
-podjęcie uchwały.
7.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039
-stanowiska komisji,
-dyskusja,
-podjęcie uchwały.
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok
-prezentacja multimedialna,
-odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
-przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,
-dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
-głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
9.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039
-stanowiska komisji,
-dyskusja,
-podjęcie uchwały.
10.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.