Reklama

Komunikat Związku Gmin Dolna OdraKomunikat Związku Gmin Dolna Odra .

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałej) oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest obowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady z nieruchomości niezamieszkałej lub z części niezamieszkałej nieruchomości, a powstają odpady komunalne.

OZNAKOWANIE polega na trwałym i widocznym (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznakowaniu pojemników adresem nieruchomości do której przynależy pojemnik, oraz symbolem „P” o wysokości minimum 15 cm.

Symbol „P” oznacza, że pojemnik na odpady przynależy do nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wykonanie obowiązku oznakowania pojemnika ciąży na właścicielu nieruchomości, a w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie jest właścicielem pojemnika, napodmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Obowiązek oznakowania pojemników wejdzie w życie z dniem 19 października 2017r., przy czym pojemnik musi zostać oznakowany w terminie 3 miesięcy od wyżej wskazanej daty.

Obowiązek oznakowania pojemników wynika z §3 pkt 1b i 1c uchwały Nr XXIII/247/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 września 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 roku, poz. 3985).

Widuchowa .pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.