Reklama

Zmień pasję w zawód


Chcesz spełnić swoje marzenia? Robić coś wyjątkowego oraz mieć gwarancję stałych warunków pracy? Zgłoś się do swojej komendy i zostań policjantem.
Wymogi formalne, jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1782):

posiadać polskie obywatelstwo,
posiadać nieposzlakowaną opinię,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, od dnia 1 września 2017 mogą osobiście składać dokumenty w komórkach ds. kadr i szkolenia Komend Miejskich Policji, jak i Komend Powiatowych Policji lub jak dotychczas, w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, tel. 91 82 11235 oraz 91 82 11261.

Wymagane dokumenty:
pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie (według załączonego wzoru)
wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać ze strony internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Preferowani będą kandydaci do służby w Policji, posiadający:
wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
prawo jazdy kat. "A" lub "C".

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:
test wiedzy,
test sprawności fizycznej,
badania psychologiczne,
rozmowa kwalifikacyjna,
komisja lekarska,
ankieta bezpieczeństwa osobowego.

Nowo przyjęty do służby funkcjonariusz odbywa 5,5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe w jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, oddelegowany zostaje do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni (37 służb). Celem adaptacji zawodowej, jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, prowadzenie działań pościgowych oraz poszukiwawczych, realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Po zakończeniu adaptacji zawodowej, policjantka lub policjant otrzymuje przydział do swojej jednostki macierzystej, gdzie pełnić będzie dalszą służbę.
Służba w Policji zapewnia:
możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
gwarancję stałych warunków pracy,
ciekawą pracę,
możliwość rozwoju zawodowego,
różnorodny system szkoleń,
precyzyjny system wynagrodzenia (m.in. 13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),
rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy),
po 25 latach służby i ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych.

PolicjaGryfino /foto archiwum 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.