Reklama

Więcej żłobków na Pomorzu Zachodnim


- Celem programu MALUCH+ jest zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia – mówił wicewojewoda Marek Subocz - Wiemy, że rodziny często mówią o braku możliwości finansowych zapewnienia opieki nad małym dzieckiem. Dzięki programowi MALUCH + rodzicom będzie łatwiej, a dostępność żłobków będzie większa. 

Pośrednio program przyczynia się też do wzrostu stopy zatrudnienia – głównie kobiet, poprzez zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

W ramach MALUCHA+ rząd finansuje:

tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów
funkcjonowanie utworzonych wcześniej ze środków z MALUCHAmiejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

O dotację mogą ubiegać się:
jednostki samorządu terytorialnego,
osoby fizyczne,
osoby prawne (w tym uczelnie)
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Efekty programu są widoczne:
w 2010 r. w Polsce funkcjonowało 511 żłobków i oddziałów żłobkowych.
w 2016 r. liczba żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów wynosiła już 3451.
w tym okresie trzykrotnie wzrosła liczba miejsc opieki (z ok. 32,5 tys. w 2010 r. do ok. 95,4 tys. miejsc w 2016 r.).

Systematycznie rośnie odsetek dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką:
z 2,5% w 2010 r. do ponad 9% w 2016 r.
Zachodniopomorskie znajduje się na 3 miejscu z 10,5-procentowym odsetkiem dzieci
w żłobkach, klubach dziecięcych i pod opieką dziennych opiekunów.
w 2016 r. na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna w naszym województwie przypadało 10 dzieci. Rok wcześniej 11 dzieci.

MALUCH+ w Zachodniopomorskiem:

W latach 2012-2016 na realizację MALUCHA w naszym województwie wydaliśmy ponad 21 mln zł:
za kwotę 11,5 mln zł utworzono 735 nowych miejsc w 20 publicznych żłobkach w 14 gminach. Sfinansowano też ich bieżące, roczne utrzymanie.
przekazano do gmin ponad 5 mln zł na zapewnienie bieżącego utrzymania miejsc stworzonych z Programu MALUCH w poprzednich latach.
do podmiotów niepublicznych z MALUCHA+ przekazano ponad 4 mln zł na obniżanie kosztów ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki.
środki z programu w 2016 r. przekazano też na utworzenie 1 żłobka niepublicznego we współpracy z uczelnią wyższą 92,5 tys. zł.(Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie).


MALUCH+ w ostatnich dwóch latach (2015-2017) to zdecydowany wzrost nakładów finansowych:
z MALUCHA+ w 2016 r. dofinansowaliśmy 1656 miejsc w 57 instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w tym roku liczba dotowanych w ramach MALUCHA+ miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 wynosi 1945 w 60instytucjach. Łącznie na ten cel przekazano kwotę 4,2 mln zł.

W 2017 r. w ramach MALUCHA+ podpisaliśmy:
umowy z 4 gminami na kwotę 1,3 mln zł, w tym na utworzenie 139 nowych miejsc
umowy z 14 gminami na kwotę ponad 1,2 mln zł na zapewnienie utrzymania 735 miejsc, w 20 żłobkachutworzonych z MALUCHA w poprzednich latach
26 umów na dofinansowanie 1026 miejsc w 34 niepublicznych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Łączna kwota dofinansowania wynosi prawie 1,5 mln zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na obniżanie ponoszonych przez rodziców kosztów pobytu dziecka w żłobku i klubie dziecięcym
umowy z 2 podmiotami niepublicznymi na utworzenie 45 nowych miejsc (25 miejsc w żłobku i 20 miejsc w klubie dziecięcym) na kwotę 235 tys. zł.
Realizacja Programu „MALUCH +” 2018:
W przyszłym roku budżet MALUCHA+ wyniesie prawie pół miliarda złotych (450 mln zł).

Program finansowany jest z dwóch źródeł:
ze środków budżetu państwa ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2018 w rezerwie celowej (250 mln zł)
oraz ze środków Funduszu Pracy (200 mln zł)

Prawie połowę środków z programu (200 mln zł) rząd planuje przeznaczyć na moduł 1a, czyli dofinansowywanie zadań w gminach, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Na terenie gmin, w których funkcjonują żłobki i kluby dziecięce, albo wnioskodawca planuje utworzenie miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł również można wystąpić o dofinansowanie z MALUCHA+ - w ramach modułu 1b.

Moduł 2 przeznaczony jest dla gmin, które mogą w nim wnioskować o dofinansowanie utworzonych wcześniej miejsc opieki.

Moduł 3 przeznaczony jest dla podmiotów innych, niż jst na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Informacje o starcie programu Maluch+ 2018 zostały przekazane do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do starostów. W trzech modułach termin składania wniosków mija 17 listopada, a w jednym – 24 listopada.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.