Reklama

XLI sesja Rady Miejskiej w Gryfinie [porządek obrad ]


W dniu 30 listopada o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej.

Program 

I. Sprawy regulaminowe

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z XL sesji.II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2016/2017 – DRUK NR 1/XLI

- uwagi i wnioski.V. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 – DRUK NR 2/XLI

- uwagi i wnioski.VI. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego – DRUK NR 3/XLI

- uwagi i wnioski.VII. Budżet obywatelski – sprawozdanie z realizacji – DRUK NR 4/XLI

- uwagi i wnioski.VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chlebowo – DRUK NR 5/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 6/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 7/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 21/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – DRUK NR 9/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 10/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie – DRUK NR 11/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza
w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie – DRUK NR 12/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.XVI. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich
w Gryfinie – DRUK NR 13/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.XVII. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Chwarstnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
w Chwarstnicy – DRUK NR 14/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Gardnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte
w Gardnie – DRUK NR 15/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.XIX. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie – DRUK NR 16/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.XX. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia Barnima I w Żabnicy – DRUK NR 17/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 18/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.


XXII. Rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Gryfinie – DRUK NR 19/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.XXIII. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 20/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.


XXIV.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 21/XLI

1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,

3/ podjęcie uchwały.


XXV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.

- uwagi i zapytania.

XXVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXVII.Wolne wnioski i informacje.

foto/archiwum 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.