Reklama

Warunki otrzymania odszkodowania przez poszkodowanego za szkodę komunikacyjna


Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych przysługuje szeroki wachlarz świadczeń. Poza stricte odszkodowaniem jest to zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, renta. 

Co do zasady za szkody komunikacyjne odpowiada samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji na zasadzie ryzyka. Sprawca ma możliwość uwolnienia się od tej odpowiedzialności poprzez egzomerację. W dwóch przypadkach odpowiedzialność jest oparta na zasadzie winy – w razie zderzenia się pojazdów i przy grzecznościowym przewozie osób.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać odszkodowanie?
Poszkodowany może domagać się odszkodowania na zasadzie przepisu 444 § 1 Kodeksu cywilnego. Jest to zwrot kosztów wynikających ze szkody – w szczególności dotyczy to kosztów leczenie, odwiedzin osób bliskich w szpitalu, rehabilitacji, sanatorium, preorientacji zawodowej – czyli koszty związane z koniecznością przygotowania do nowego zawodu. Należy zauważyć, że realną ochronę otrzymuje poszkodowany w trybie ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. W przypadku, gdy sprawca zdarzenia nie miał obowiązkowego ubezpieczenia to o zapłatę należnych świadczeń należy zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie da się zaprzeczyć, że procedura uzyskania odszkodowania jest dość skomplikowana. Należy zauważyć, że powszechną procedurą jest zaniżanie należnych sum świadczeń. Niezbędna jest interpretacja i pomoc prawna https://codex.org.pl/  specjalisty.

Pozostałe świadczenie przysługujące osobie poszkodowanej
Osobie poszkodowane przysługuje na zasadzie przepisu:
·                    art. 444 § 1 KC odszkodowanie – dokładniej opisane w poprzednim akapicie,
·                    art. 444 § 2 KC renta – w przypadku, gdy poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zawodowej, gdy zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość,
·                    art. 444 § 3 KC zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to jednorazowe świadczenie, które przysługuje poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia w wyniku wypadku.

Należy zauważyć, że o wszystkie świadczenia można starać się łącznie. Nie trzeba decydować pomiędzy odszkodowaniem, rentą a zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę. Z pewnością jest to niezwykle istotny aspekt. Niemniej jednak sama procedura ubiegania się o należne świadczenia może być niezwykle długa i skomplikowana. Od osoby poszkodowanej może być wymagane przedstawienie różnych zaświadczenie, potwierdzeń poniesionych kosztów. W związku z powyższym niezwykle istotne jest, aby dokumenty związane z przebiegiem leczenia, rehabilitacji były zgromadzone i przechowywane. Zaniżanie należnych odszkodowań to dość częste zjawisko. Dochodzenia świadczenia może okazać się skomplikowane szczególnie dla osób, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy. Dlatego tak ważne jest, aby poszkodowani korzystali z pomocy profesjonalnych pełnomocników.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.