Reklama

Gmina Stare Czarnowo wspiera sportRuszył otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018. Oferty należy składać w terminie do 5 lutego.

  • Zadanie polegać będzie na prowadzeniu czynności w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Stare Czarnowo.
  • Konkurs obejmuje zadania z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności:
  • koordynowanie i prowadzenie rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej dla grup: seniorów, juniorów, trampkarzy i orlików,
  • organizacje zajęć sportowych i rekreacyjnych, szczególnie w zakresie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży,
  • propagowanie zdrowych obyczajów poprzez organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych integrujących środowisko lokalne (w tym turnieje i rozgrywki sportowe),
  • udział w szkoleniach, kursach i kursokonferencjach podnoszące kwalifikacje zawodników i trenerów,
  • utrzymanie płyty boiska, w tym koszenie płyty boiska.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 100 000 zł.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

stareczarnowo.pl/
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.