Reklama

Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły


Uprzejmie informujemy, że w ramach zadań zawartych w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Szczecinie wraz z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o., pełniącą rolę Konsultanta Pomocy Technicznej, realizuje zadanie pn. Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza.
W związku z powyższym mamy przyjemność poinformować o konferencji związanej z postępami we wdrażaniu rozwiązań projektowych przewidzianych do realizacji na obszarze Międzyodrza, która będzie miała charakter informacyjno-konsultacyjny.

Konferencja odbędzie się w sali Rady Wydziału nr 010 znajdującej się w budynku głównym Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Cukrowej 8, 71-004 Szczecin w dniu 24 maja 2018r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 15.00.


Podczas Konferencji zostaną przedstawione wnioski z wykonanych symulacji modelowania hydraulicznego oraz wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej Międzyodrza na tle planowanych do realizacji prac. 

Konferencja ma charakter otwarty, bezpłatny i każdy zainteresowany może wziąć w niej udział.

Część spotkania przeznaczona będzie na dyskusję zgromadzonych uczestników. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, mający na celu poprawę ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi, realizowany jest przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nazywanego również Bankiem Światowym) oraz Banku Rozwoju Rady Europy.Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.